THÔNG BÁO Về việc tổ chức chương trình giới thiệu học bổng và hỗ trợ đào tạo của Công ty Cổ phần GEMADEPT

Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp và hỗ trợ sinh viên thông báo đến toàn thể sinh viên ngành Kinh tế vận tải biển, Kinh tế xây dựng, Cơ giới hóa xếp dỡ về việc tổ chức chương trình giới thiệu học bổng và hỗ trợ đào tạo của Công ty Cổ phần GEMADEPT như sau

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRUNG TÂM QUAN HỆ DOANH NGHIỆP VÀ HỖ TRỢ SINH VIÊN

-----------

Số: 53/TB - TT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 12 năm 2009

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức chương trình giới thiệu học bổng

và hỗ trợ đào tạo của Công ty Cổ phần GEMADEPT

Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp và hỗ trợ sinh viên thông báo đến toàn thể sinh viên ngành Kinh tế vận tải biển, Kinh tế xây dựng, Cơ giới hóa xếp dỡ về việc tổ chức chương trình giới thiệu học bổng và hỗ trợ đào tạo của Công ty Cổ phần GEMADEPT như sau:

1. Mục đích của chương trình:

- Giới thiệu về chương trình học bổng và hỗ trợ đào tạo của Công ty cổ phần GEMADEPT.

- Tổ chức cho sinh viên đăng ký tham gia học bổng.

2. Đối tượng tham gia:

- Sinh viên các ngành Kinh tế vận tải biển, Kinh tế xây dựng, Cơ giới hóa xếp dỡ.

- Những sinh viên muốn tìm hiểu về Công ty GEMADEPT, tìm kiếm cơ hội học bổng và việc làm cho bản thân.

3. Thời gian và địa điểm:

- Thời gian: 08h00 ngày 15/12/2009 (thứ 3).

- Địa điểm: Phòng Hội thảo E001.

Mọi chi tiết liên hệ Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp và hỗ trợ sinh viên, số điện thoại: 08.3512.1597.

Nơi nhận:

- Các lớp;

- Lưu VPTT.

K/T GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(đã ký)

Nguyễn Văn Bình