THÔNG BÁO SỐ 02 V/v phát vé tàu Tết Canh Dần năm 2010

Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp và Hỗ trợ sinh viên thông báo đến toàn thể cán bộ công nhân viên, giảng viên và sinh viên trong toàn trường về việc trả vé tàu Canh Dần năm 2010 như sau

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRUNG TÂM QUAN HỆ DOANH NGHIỆP VÀ HỖ TRỢ SINH VIÊN

-----------

Số: 57/TB - TT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 01 năm 2009


THÔNG BÁO SỐ 02

V/v phát vé tàu Tết Canh Dần năm 2010

Căn cứ thông báo số 01 về việc đăng ký mua vé tàu Tết Canh Dần năm 2010 của trung tâm Quan hệ doanh nghiệp và Hỗ trợ sinh viên.

Căn cứ vào tình hình thực tế cán bộ công nhân viên, giảng viên và sinh viên trong toàn trường.

Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp và Hỗ trợ sinh viên thông báo đến toàn thể cán bộ công nhân viên, giảng viên và sinh viên trong toàn trường về việc trả vé tàu Canh Dần năm 2010 như sau:

1. Địa điểm trả vé: Văn phòng trung Quan hệ doanh nghiệp và Hỗ trợ sinh viên.

2. Thời gian trả vé: 8h đến 16h30, từ ngày 05/01 đến ngày 08/01/2010.

3. Số tiền hoàn lại cho các bạn sinh viên sẽ căn cứ theo mức giá in trên vé được trả lại: Số tiền trả lại = Số tiền đã thu - Số tiền in trên vé - phí dịch vụ (10.000 đ).

4. Việc trả vé sẽ căn cứ theo biên nhận được trả lại cho các bạn lúc đăng ký vé tàu (tránh trường hợp nhận hộ vé tàu).

5. Các sinh viên nghiên cứu kỹ thông báo này trước khi đến nhận vé để việc trả vé được tiến hành thuận lợi.

- Yêu cầu Ban chấp hành chi đoàn, chi hội các lớp triển khai rộng rãi thông báo này đến các bạn sinh viên trong lớp.

- Mọi thông tin xin liên hệ văn phòng trung tâm Quan hệ doanh nghiệp và Hỗ trợ sinh viên, số điện thoại: 08 – 35121597 hoặc điện thoại trực tiếp:

Nguyễn Văn Bình, số điện thoại: 0912.417.727

Nguyễn Hoàng Tùng, số điện thoại: 0989.801.591


 

 

KT. GIÁM ĐỐC

Phó Giám Đốc

(đã ký)

Nguyễn Văn Bình