THÔNG BÁO Về việc tham gia chương trình Hội thảo trường Anh ngữ EL

Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp và hỗ trợ sinh viên thông báo đến toàn thể sinh viên trường Đại học Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh về chương trình Hội thảo do trường Anh ngữ Excellence Language School (EL) tổ chức như sau

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRUNG TÂM QUAN HỆ DOANH NGHIỆP VÀ HỖ TRỢ SINH VIÊN

--------

Số: 19/TB - TT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 4 năm 2010

THÔNG BÁO

Về việc tham gia chương trình Hội thảo trường Anh ngữ EL

Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp và hỗ trợ sinh viên thông báo đến toàn thể sinh viên trường Đại học Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh về chương trình Hội thảo do trường Anh ngữ Excellence Language School (EL) tổ chức như sau:

1. Mục đích chương trình: Giúp sinh viên có cơ hội tiếp xúc với doanh nghiệp, trao dồi khả năng Anh ngữ, cơ hội nhận học bổng học Anh văn của trường Anh ngữ EL.

2. Đối tượng: Áp dụng đối với sinh viên Trường Đại học Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh.

3. Thời gian, địa điểm của chương trình:

- Thời gian: 8h30 ngày 14/5/2010.

- Địa điểm: Hội trường A - Cơ sở chính.

Mọi thắc mắc các bạn vui lòng liên hệ văn phòng trung tâm Quan hệ doanh nghiệp và Hỗ trợ sinh viên, số điện thoại: 08. 3512.1597.

 

Nơi nhận:

- Website trung tâm;

- Lưu VPTT.

KT/GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(đã ký)

Nguyễn Văn Bình