THÔNG BÁO SỐ 2 V/v mua vé tàu tập thể Tết Tân Mão năm 2011

THÔNG BÁO V/v mua vé tàu tập thể Tết Tân Mão năm 2011

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRUNG TÂM QUAN HỆ DOANH NGHIỆP

VÀ HỖ TRỢ SINH VIÊN

--------

Số: 48/TB - TT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
        Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 11 năm 2010

THÔNG BÁO SỐ 2

V/v mua vé tàu tập thể Tết Tân Mão năm 2011

         Căn cứ kế hoạch số 815/KH-GSG về việc bán vé tàu Tết Tân Mão năm 2011 của Ga Sài Gòn, Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp và Hỗ trợ sinh viên đã triển khai công tác đăng ký mua vé đến sinh viên trong Nhà trường qua thông báo số 46/TB-TT , ngày 26/10/2010.

         Sau khi làm việc với Ga Sài Gòn, Văn phòng Trung tâm không mua được vé tập thể do không đáp ứng được yêu cầu về số lượng sinh viên đăng ký (tối thiểu 20 người có cùng ga đi và cùng ga đến trong cùng một ngày).

         Để sinh viên chủ động trong việc mua vé theo hình thức cá nhân, vậy Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp và Hỗ trợ sinh viên thông báo đến những sinh viên đã đăng ký mua vé liên hệ văn phòng Trung tâm để nhận lại CMND, thẻ sinh viên và tiền đã đăng ký.

         Mọi chi tiết xin liên hệ văn phòng trung tâm Quan hệ doanh nghiệp và Hỗ trợ sinh viên, trường Đại học Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh.

         Số điện thoại: 08.3512.1597; 097 2425 113 (Đ/c Cường).

 

Nơi nhận:

- Website TT;

- Lưu VPTT.

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(đã ký)

Nguyễn Văn Bình