THÔNG BÁO Về việc chọn sinh viên tham gia nhận Học bổng của trung tâm Ngoại ngữ - Tin học năm 2010

Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp và Hỗ trợ sinh viên thông báo đến toàn thể sinh viên năm nhất về việc chọn sinh viên tham gia nhận học bổng của trung tâm Ngoại ngữ - Tin học trường Đại học Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh như sau

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRUNG TÂM QUAN HỆ DOANH NGHIỆP VÀ HỖ TRỢ SINH VIÊN

--------

Số: 49/TB - TT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 11 năm 2010

THÔNG BÁO

Về việc chọn sinh viên tham gia nhận

Học bổng của trung tâm Ngoại ngữ - Tin học năm 2010

Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp và Hỗ trợ sinh viên thông báo đến toàn thể sinh viên năm nhất về việc chọn sinh viên tham gia nhận học bổng của trung tâm Ngoại ngữ - Tin học trường Đại học Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh như sau:

1. Số lượng - Trị giá:

- Số lượng: 20 suất.

- Trị giá: Một khóa học Tin học A (Tin học văn phòng, MS Word, MS Excel).

2. Tiêu chuẩn:

- Sinh viên năm thứ nhất.

- Có hoàn cảnh gia đình khó khăn, gia đình chính sách, mồ côi cha, mẹ hoặc là nạn nhân chất độc màu da cam.

- Là đoàn viên, Hội viên.

- Chưa nhận học bổng xã hội trong năm học 2010 - 2011.

3. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ::

- Thời gian nộp hồ sơ: hạn chót 26/11/2010.

- Địa điểm: Văn phòng Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp và Hỗ trợ sinh viên.

- Thời gian trao học bổng: Đầu tháng 12 năm 2010.

4. Hồ sơ học bổng bao gồm:

- Đơn xin học bổng (download tại Website Trung tâm).

- Bản sao Giấy xác nhận gia đình khó khăn, gia đình chính sách hoặc sổ hộ nghèo có công chứng.

- Bản sao giấy báo trúng tuyển nhập trường hoặc thẻ sinh viên phô tô.

- Bản sao CMND.

Mọi chi tiết xin liên hệ văn phòng trung tâm Quan hệ doanh nghiệp và Hỗ trợ sinh viên, trường Đại học Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh.

Số điện thoại: 08.3512.1597.

Website: www.qhdn.hcmutrans.edu.vn

 Nơi nhận:

- Website TT;

- Lưu VPTT.

KT/GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(đã ký)

Nguyễn Văn Bình