QUYẾT ĐỊNH Cấp học bổng PPS cho Sinh viên

QUYẾT ĐỊNH Cấp học bổng PPS cho Sinh viên

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI

TP HỒ CHÍ MINH
Số: 1286/ QĐ-ĐHGTVT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
    Tp. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 12 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

Cấp học bổng PPS cho Sinh viên


HIỆU TRƯỞNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

- Căn cứ Quyết định số 66/2001/QĐ-TTg ngày 26/4/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập trường Đại học Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh;

- Căn cứ Quyết định số 1972/2001/QĐ-BGTVT ngày 22/6/2001 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc quy định nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của trường Đại học Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh;

- Căn cứ Thông báo số 572/TB-QLSV ngày 07/11/2010 của Hiệu trưởng trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh về việc xét chọn và cấp học bổng PPS cho sinh viên và kết quả họp xét học bổng của Nhà trường,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1 Cấp học bổng tài trợ của Công ty Dịch vụ Khai thác Dầu khí Việt Nam - PPS cho sinh viên (có danh sách kèm theo) và các mức học bổng cho mỗi sinh viên như sau:

LOẠI HỌC BỔNG

SỐ LƯỢNG SINH VIÊN

SỐ TIỀN

Học bổng tài năng

04

10.000.000 VNĐ

Học bổng thủ khoa đầu vào

- 01 Thủ khoa

- 02 Á khoa

- Thủ khoa: 4.000.000 VNĐ

- Á khoa: 3.000.000 VNĐ

Học bổng sinh viên xuất sắc

17

3.000.000 VNĐ

Học bổng đồng hành

24

2.000.000 VNĐ

Điều 2 Các Ông(bà): trưởng phòng Chính trị - Sinh viên, trưởng phòng Tài vụ, Giám đốc Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp và Hỗ trợ sinh viên, thủ trưởng các đơn vị liên quan và các sinh viên có tên ở Điều 1 căn cứ quyết định thi hành.

 

 

 

 


Nơi nhận:

- Ban Giám hiệu (để b/c);

- Như Điều 2;

- Lưu TC-HC, VT

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

TS. Nguyễn Văn Thư

 


Danh sách sinh viên được nhận học bổng PPS