THÔNG BÁO Về việc tham gia chương trình Hoàn Long PC Game

Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp và hỗ trợ sinh viên thông báo đến toàn thể sinh viên trường Đại học Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh về chương trình Hoàn Long PC Game như sau

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRUNG TÂM QUAN HỆ DOANH NGHIỆP VÀ HỖ TRỢ SINH VIÊN

--------

Số: 01/TB - TT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
       Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 01 năm 2011

THÔNG BÁO

Về việc tham gia chương trình Hoàn Long PC Game

Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp và hỗ trợ sinh viên thông báo đến toàn thể sinh viên trường Đại học Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh về chương trình Hoàn Long PC Game như sau:

1. Đối tượng: Áp dụng đối với toàn thể sinh viên trường Đại học Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh.

2. Nội dung chương trình:

- Tổ chức thi đấu Game FIFA FOOTBALL.

- Tổ chức thi đấu Game COUNTER STRIKE theo đội gồm 05 thành viên.

- Tuyển chọn những sinh viên đạt giải cao tham gia thi đấu cấp thành phố.

- Giới thiệu và bán sản phẩm tin học giảm giá cho sinh viên.

3. Hình thức đăng ký tham gia:

- Sinh viên nhận phiếu đăng ký tham gia tại văn phòng Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp và Hỗ trợ sinh viên (Đ/c Đạt: 0906 618 295).

- Thể lệ chương trình và cơ cấu giải thưởng sinh viên xem tại bản tin Trung tâm hoặc tải tại đây.

- Hạn chót đăng ký tham gia: ngày 10 tháng 01 năm 2011.

4. Thời gian, địa điểm của chương trình:

- Thời gian: chương trình bắt đầu từ 09h00 ngày 11/01/2011 (thứ ba).

- Địa điểm: Phòng B007, trường Đại học Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh.

Mọi thắc mắc các bạn vui lòng liên hệ văn phòng trung tâm Quan hệ doanh nghiệp và Hỗ trợ sinh viên, số điện thoại: 0906 618 295 (đ/c Đạt).

Nơi nhận:

- Website trung tâm;

- Lưu VPTT.

KT/GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(đã ký)

Nguyễn Văn Bình