Thông báo về chính sách thu hút nhân tài về công tác tại Kiểm toán nhà nước

Thông báo về chính sách thu hút nhân tài về công tác tại Kiểm toán nhà nước

Nội dung thông báo tải tại đây.