THÔNG BÁO Về giải thưởng/ học bổng KOVA cho sinh viên năm 2011

Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp và Hỗ trợ sinh viên thông báo về giải thưởng/học bổng KOVA của Ủy ban Giải thưởng KOVA cho sinh viên năm 2011 như sau

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRUNG TÂM QUAN HỆ DOANH NGHIỆP

VÀ HỖ TRỢ SINH VIÊN

----------

Số: 04/ TB - TT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
      Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 5 năm 2011

 


 

THÔNG BÁO

Về giải thưởng/ học bổng KOVA cho sinh viên năm 2011

Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp và Hỗ trợ sinh viên thông báo về giải thưởng/học bổng KOVA của Ủy ban Giải thưởng KOVA cho sinh viên năm 2011 như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG:

- Sinh viên đang theo học hệ chính quy của Trường.

II. TIÊU CHUẨN:

1. Đối với Học bổng KOVA

- Có tư cách đạo đức tốt (Điểm rèn luyện từ 80 trở lên).

- Là sinh viên đạt loại giỏi (Điểm học tập từ 3.2 trở lên).

- Là sinh viên nghèo vượt khó học giỏi.

- Gia đình và bản thân chấp hành nghiêm chỉnh các chủ trương đường lối, chính sách của Đảng và Pháp luật của Nhà nước.

- Ưu tiên nữ sinh viên và sinh viên các dân tộc thiểu số.

2. Đối với Giải thưởng KOVA

- Có tư cách đạo đức tốt (Điểm rèn luyện từ 80 trở lên).

- Là sinh viên đạt loại giỏi (Điểm học tập từ 3.2 trở lên).

- Có tham gia nghiên cứu khoa học đạt kết quả tốt.

- Gia đình và bản thân chấp hành nghiêm chỉnh các chủ trương đường lối, chính sách của Đảng và Pháp luật của Nhà nước

III. SỐ LƯỢNGCỤ THỂ.

1. Đối với học bổng KOVA: Trường đại học Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh được chọn 01 - 02 hồ sơ của sinh viên đạt tiêu chuẩn trên.

2. Đối với giải thưởngKOVA: Trường đại học Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh được chọn 01 hồ sơ của sinh viên đạt tiêu chuẩn trên.

IV. HỒ SƠ THAM GIA GỒM:

1. Đơn xin tham gia nhận học bổng/giải thưởng KOVA năm 2011 (Có mẫu nhận tại Văn phòng Trung tâm).

1. Bản báo cáo thành tích cá nhân các năm học có xác nhận của nhà trường.

2. Bảng điểm về kết quả học tập, có xác nhận của nhà trường.

3. Bản khai hoàn cảnh kinh tế của gia đình có xác nhận của địa phương (Có mẫu nhận tại Văn phòng Trung tâm).

4. Bản chứng nhận tên đề tài nghiên cứu khoa học (đối với giải thưởng KOVA).

V. THỜI GIAN NHẬN HỒ SƠ:

Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 15 tháng 07 năm 2011 tại văn phòng Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp và Hỗ trợ sinh viên Trường.


Nơi nhận:

- Ban quản trị website;

- Lưu VP.

K/T GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(đã ký)

Nguyễn Văn Bình