THÔNG BÁO Về việc chọn sinh viên tham gia nhận Học bổng ABS năm 2011

Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp và Hỗ trợ sinh viên thông báo đến toàn thể sinh viên khoa Hàng hải, khoa Máy tàu thủy, khoa Điện - Điện tử viễn thông, khoa Đóng tàu - Công trình nổi về việc chọn sinh viên tham gia nhận học bổng ABS như sau:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRUNG TÂM QUAN HỆ DOANH NGHIỆP VÀ HỖ TRỢ SINH VIÊN

--------

Số: 06/TB - TT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 08 năm 2011

THÔNG BÁO

Về việc chọn sinh viên tham gia nhận Học bổng ABS năm 2011

Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp và Hỗ trợ sinh viên thông báo đến toàn thể sinh viên khoa Hàng hải, khoa Máy tàu thủy, khoa Điện - Điện tử viễn thông, khoa Đóng tàu - Công trình nổi về việc chọn sinh viên tham gia nhận học bổng ABS như sau:

1. Số lượng - Trị giá:

- Số lượng: 04 khoa, mỗi khoa 05 suất = 20 suất.

- Trị giá: 100USD/1 suất.

2. Tiêu chuẩn:

- Điểm tích lũy tính đến hết học kỳ 2 năm học 2010-2011 là 2.5 trở lên.

- Điểm rèn luyện năm học 2010-2011 từ 80 điểm trở lên.

- Là Đoàn viên, Hội viên Hội sinh viên Việt Nam.

3. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ::

- Thời gian nộp hồ sơ: hạn chót 09/09/2011.

- Địa điểm: Văn phòng Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp và Hỗ trợ sinh viên.

- Thời gian dự kiến trao học bổng: tháng 10 năm 2011.

4. Hồ sơ học bổng bao gồm:

- Form đăng ký xin học bổng (download tại đây).

- CV bằng Tiếng Anh.

- Bảng điểm (dịch sang tiếng Anh)

- Thẻ sinh viên phô tô.

Mọi chi tiết xin liên hệ văn phòng trung tâm Quan hệ doanh nghiệp và Hỗ trợ sinh viên, trường Đại học Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh.

Số điện thoại: 08.3512.1597.

Website: www.qhdn.hcmutrans.edu.vn

Nơi nhận:

- Website TT;

- Lưu VPTT.

KT/GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(đã ký)

Nguyễn Văn Bình