THÔNG BÁO Về việc giới thiệu Chương trình Hội thảo Quản trị Chất lượng

Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp và Hỗ trợ sinh viên thông báo đến toàn thể sinh viên chuyên ngành Kinh tế vận tải biển, Quản trị Logistic và Vận tải đa phương thức trường Đại học Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh về chương trình Hội thảo Quản trị chất lượng MANAGING PERFORMANCE THROUGH TOTAL QUALITY MANAGEMENT như sau

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRUNG TÂM QUAN HỆ DOANH NGHIỆP

VÀ HỖ TRỢ SINH VIÊN

--------

Số: 11/TB - TT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 11 năm 2011

THÔNG BÁO

Về việc giới thiệu Chương trình Hội thảo Quản trị Chất lượng

MANAGING PERFORMANCE THROUGH TOTAL QUALITY MANAGEMENT

Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp và Hỗ trợ sinh viên thông báo đến toàn thể sinh viên chuyên ngành Kinh tế vận tải biển, Quản trị Logistic và Vận tải đa phương thức trường Đại học Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh về chương trình Hội thảo Quản trị chất lượng MANAGING PERFORMANCE THROUGH TOTAL QUALITY MANAGEMENT như sau:

1. Đối tượng: Áp dụng đối với toàn thể sinh viên chuyên ngành Kinh tế vận tải biển, Quản trị Logistic và Vận tải đa phương thức trường Đại học Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh.

2. Nội dung chương trình:

- Hội thảo Quản trị chất lượng MANAGING PERFORMANCE THROUGH TOTAL QUALITY MANAGEMENT.

- Quản trị chất lượng toàn diện là phương pháp quản trị của doanh nghiệp, tổ chức, định hướng vào chất lượng, dựa trên sự tham gia của tất cả các thành viên nhằm đem lại sự thành công lâu dài thông qua sự cải tiến không ngừng của chất lượng nhằm thỏa mãn nhu cầu và lợi ích của khách hàng, của thành viên trong doanh nghiệp, tổ chức.

Trung tâm QHDN nhà trường tổ chức buổi hội thảo chuyên đề "Managing Performance through TQM" do Tiến sĩ Jacques Martin trình bày một số nội dung về quản trị chất lượng toàn diện, các nguyên tắc của quản trị chất lượng, các bước giám sát, đánh giá chất lượng,…

3. Thời gian, địa điểm của chương trình:

- Thời gian: 08h00, ngày 10/11/2011 (thứ Năm).

- Địa điểm: Phòng Hội thảo E001.

Nơi nhận:

- Website trung tâm;

- Lưu VPTT.

KT/GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(đã ký)

Nguyễn Văn Bình