THÔNG BÁO V/v xét chọn và cấp học bổng PTSC (đợt 1) năm 2011 cho sinh viên

Để tổ chức xét chọn và trao học bổng tài trợ của Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam - PTSC cho sinh viên hệ chính quy năm học 2011 - 2012, Nhà trường thông báo đến các đơn vị liên quan và sinh viên như sau

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI

TP HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 568/ TB-QLSV

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 11 năm 2011

THÔNG BÁO

V/v xét chọn và cấp học bổng PTSC (đợt 1) năm 2011 cho sinh viên

Để tổ chức xét chọn và trao học bổng tài trợ của Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam - PTSC cho sinh viên hệ chính quy năm học 2011 - 2012, Nhà trường thông báo đến các đơn vị liên quan và sinh viên như sau:

I. Đối tượng nhận học bổng:

Sinh viên hệ chính quy (đại học, cao đẳng) thuộc trường Đại học Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh có thành tích học tập xuất sắc, có tinh thần vượt khó trong học tập, đạt giải cao trong các kỳ thi Olympic, nghiên cứu khoa học và chưa nhận học bổng PTSC.

II. Các loại học bổng và tiêu chuẩn xét:

1. Học bổng Xuất Sắc:

- Đối tượng: Áp dụng cho sinh viên khóa 2008 và 2009.

- Về học tập: Điểm trung bình tích lũy từ 3.60 trở lên tại thời điểm hết học kỳ 2 năm học 2010 - 2011.

- Rèn luyện: Kết quả phân loại rèn luyện năm học 2010 - 2011 đạt loại từ 90 điểm trở lên.

2. Học bổng sinh viên Vượt khó học tốt:

- Đối tượng: Áp dụng cho sinh viên tất cả các khóa.

- Về học tập: Điểm trung bình tích lũy từ 2.50 trở lên tại thời điểm hết học kỳ 2 năm học 2010 - 2011.

- Rèn luyện: Kết quả phân loại rèn luyện năm học 2010 - 2011 đạt loại từ 80 điểm trở lên.

- Gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

- Ưu tiên những sinh viên có nhiều đóng góp trong các hoạt động xã hội như: hiến máu nhân đạo, thứ bảy tình nguyện, mùa hè xanh…

3. Học bổng sinh viên có thành tích đặc biệt (đạt giải Olympic, Nghiên cứu khoa học, sinh viên 5 tốt)

- Đối tượng: Áp dụng cho sinh viên đã đạt giải trong các kỳ thi Olympic toàn quốc và Nghiên cứu khoa học, sinh viên 5 tốt năm học 2010 - 2011.

- Về học tập: Điểm trung bình tích lũy từ 2.80 trở lên tại thời điểm hết học kỳ 2 năm học 2010 - 2011.

- Rèn luyện: Kết quả phân loại rèn luyện năm học 2010 - 2011 đạt loại từ 80 điểm trở lên.

III. Giá trị và Số lượng học bổng:

1. Học bổng Xuất Sắc:

- Giá trị: 3.000.000VNĐ/1 suất.

- Số lượng: 16 suất.

2. Học bổng sinh viên Vượt khó học tốt:

- Giá trị: 2.000.000VNĐ/1 suất.

- Số lượng: 31 suất, được chia cụ thể theo các Khoa như sau:

Khoa

Số lượng học bổng

Khoa

Số lượng học bổng

Công trình giao thông

4

Hàng hải

3

Cơ khí

4

Kỹ thuật tàu thủy

3

CNTT

3

Điện - ĐTVT

4

Máy tàu thủy

3

Kinh tế vận tải

4

Kỹ thuật xây dựng

3

 

 

3. Học bổng sinh viên có thành tích đặc biệt (đạt giải Olympic, Nghiên cứu khoa học, sinh viên 5 tốt):

- Giá trị: 3.000.000VNĐ/1 suất.

- Số lượng: 13 suất.

IV. Hồ sơ đăng ký:

- Đơn xin nhận học bổng của Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp và Hỗ trợ sinh viên (download tại đây)

- Bảng điểm (có đóng dấu của Nhà trường)

- Giấy tờ xác minh về hoàn cảnh khó khăn (nếu có)

- Giấy khen trong các kỳ thi Olympic, nghiên cứu khoa học (nếu có)

- Các giấy tờ ưu tiên khác nếu có (thẻ hiến máu, giấy chứng nhận Mùa hè xanh…)

V. Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ:

- Thời gian: trước 17h00 ngày 01 tháng 12 năm 2011.

- Địa điểm:

+ Đối với học bổng Xuất sắc và học bổng sinh viên có thành tích đặc biệt (đạt giải Olympic, Nghiên cứu khoa học, sinh viên 5 tốt): Văn phòng trung tâm Quan hệ doanh nghiệp và Hỗ trợ sinh viên.

+ Đối với học bổng sinh viên Vượt khó học tốt: Văn phòng các Khoa quản lý sinh viên.

VI. Tổ chức thực hiện:

1. Các khoa quản lý sinh viên:

- Căn cứ hồ sơ xin học bổng sinh viên Vượt khó học tốt của sinh viên, căn cứ kết quả học tập và rèn luyện của sinh viên, căn cứ hoàn cảnh của sinh viên để tiến hành họp xét chọn ra những sinh viên đủ điều kiện nhận học bổng theo phân bổ như trên.

- Bàn giao Biên bản họp xét chọn học bổng, danh sách và hồ sơ những sinh viên được nhận học bổng cho Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp và Hỗ trợ sinh viên trước ngày 07/12/2011.

2. Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp và Hỗ trợ sinh viên:

- Là đơn vị thường trực, phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai học bổng.

- Hỗ trợ giải đáp thắc mắc về học bổng cho sinh viên.

- Tổng hợp hồ sơ xin học bổng Xuất sắc, học bổng sinh viên có thành tích đặc biệt (đạt giải Olympic, Nghiên cứu khoa học, sinh viên 5 tốt), kết quả xét học bổng sinh viên vượt khó học tốt của các khoa để trình Hội đồng xét học bổng tài trợ (ngoài ngân sách) của Nhà trường.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Ban Giám hiệu (để b/c);

- Các Khoa QLSV;

- Phòng CTCT&QLSV,TTQHDN;

- Lưu TCHC.

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

TS. Nguyễn Văn Thư