THÔNG BÁO Về việc tuyển dụng nhân sự của Công ty TNHH Formosa

Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp và Hỗ trợ sinh viên thông báo đến sinh viên trường Đại học Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh về việc tuyển dụng nhân sự của Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa như sau

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRUNG TÂM QUAN HỆ DOANH NGHIỆP VÀ HỖ TRỢ SINH VIÊN

--------

Số: 18/TB - TT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 12 năm 2011

THÔNG BÁO

Về việc tuyển dụng nhân sự của Công ty TNHH Formosa

Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp và Hỗ trợ sinh viên thông báo đến sinh viên trường Đại học Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh về việc tuyển dụng nhân sự của Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa như sau:

1. Chuyên ngành tuyển dụng:

- Xây dựng dân dụng, Xây dựng cầu đường,

- Cơ khí ô tô, Máy xây dựng, Cơ giới hóa xếp dỡ,

- Tự động hóa công nghiệp,

- Hàng hải,

- Công nghệ thông tin.

2. Yêu cầu chung:

- Đã tốt nghiệp Đại học hoặc đang là sinh viên năm cuối các chuyên ngành trên.

3. Chế độ đãi ngộ:

- Lương khởi điểm: 7 triệu VNĐ/tháng.

- Cung cấp chổ ăn, ở, chi phí đi lại.

- Những cá nhân có biểu hiện tốt sẽ được cử đi đào tạo tại nước ngoài.

4. Hồ sơ gồm có:

- Bảng điểm.

- Bản sao CMND.

5. Thời gian và địa điểm phỏng vấn:

- Thời gian: 08h30, ngày 22/12/2011.

- Địa điểm: Hội trường A, trường Đại học Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh.

Nơi nhận :

- Website trung tâm;

- Lưu VPTT.

K/T GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(đã ký)

Nguyễn Văn Bình