QUYẾT ĐỊNH Cấp học bổng tài trợ (ngoài ngân sách) cho sinh viên

Cấp học bổng tài trợ của Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí - PTSC cho sinh viên

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI

TP HỒ CHÍ MINH
Số: 1479/ QĐ-ĐHGTVT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 12 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

Cấp học bổng tài trợ (ngoài ngân sách) cho sinh viênHIỆU TRƯỞNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

- Căn cứ Quyết định số 66/2001/QĐ-TTg ngày 26/4/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập trường Đại học Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh;

- Căn cứ Quyết định số 1972/2001/QĐ-BGTVT ngày 22/6/2001 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc quy định nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của trường Đại học Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh;

- Căn cứ kết luận của Hội đồng xét chọn học bổng tài trợ (ngoài ngân sách) dành cho sinh viên Trường ngày 19/12/2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1 Cấp học bổng tài trợ của Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí - PTSC cho sinh viên có danh sách kèm theo với các loại học bổng và mức học bổng như sau:

STT

HỌC BỔNG

TRỊ GIÁ (VNĐ)

SỐ LƯỢNG

1.

Xuất sắc

3,000,000/suất

02 suất

2.

Đặc biệt

3,000,000/suất

14 suất

3.

Vượt khó học tốt

2,000,000/suất

51 suất

Điều 2 Các Ông(bà): trưởng phòng Chính trị - Sinh viên, trưởng phòng Tài vụ, Giám đốc Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp và Hỗ trợ sinh viên, Thủ trưởng các đơn vị liên quan và các sinh viên có tên ở Điều 1 căn cứ quyết định thi hành.

 

 

 

 

Nơi nhận:

- Ban Giám hiệu;

- Như Điều 2;

- Lưu TC-HC.

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

TS. Nguyễn Văn Thư

 

Danh sách sinh viên được nhận học bổng PTSC