THÔNG BÁO Danh sách sinh viên được chọn tham gia lớp ngoại khóa“Khởi sự doanh nghiệp”

Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp và Hỗ trợ sinh viên thông báo đến sinh viên đã đăng ký tham gia lớp ngoại khóa “Khởi sự doanh nghiệp” về danh sách sinh viên được chọn như sau

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRUNG TÂM QUAN HỆ DOANH NGHIỆP

VÀ HỖ TRỢ SINH VIÊN

----------

Số: 07/ TB - TT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 03 năm 2012

 

THÔNG BÁO

Danh sách sinh viên được chọn tham gia lớp ngoại khóa“Khởi sự doanh nghiệp”

Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp và Hỗ trợ sinh viên thông báo đến sinh viên đã đăng ký tham gia lớp ngoại khóa “Khởi sự doanh nghiệp” về danh sách sinh viên được chọn như sau:

1. Danh sách sinh viên được chọn tham gia

STT

HỌ VÀ TÊN

NGÀY SINH

NGÀNH HỌC

LỚP

1.

Triệu Thị Thùy Dương

05/02/1990

Kinh tế vận tải

KT08A

2.

Nguyễn Thị Hòa

23/01/1990

Kinh tế vận tải

KT08A

3.

Đinh Thị Dung

19/10/1990

Kinh tế vận tải

KT08A

4.

Hoàng Thị Lan Anh

14/08/1990

Kinh tế vận tải

KT08A

5.

Nguyễn Ngọc Minh

31/05/1990

Quản trị Logistics

QL08

6.

Võ Thị Thanh Hải

24/08/1990

Quản trị Logistics

QL08

7.

Nguyễn Xuân Tuấn Anh

05/02/1990

Quản trị Logistics

QL08

8.

Lưu Thị Trang

29/05/1990

Quản trị Logistics

QL08

9.

Nguyễn Thị Na

25/09/1990

Quản trị Logistics

QL08

10.

Lê Thanh Minh

18/02/1990

Quản trị Logistics

QL08

11.

Lê Nguyễn Ngọc Hằng

27/02/1990

Quản trị Logistics

QL08

12.

Lê Thiên Duy

19/02/1990

Quản trị Logistics

QL08

13.

Phạm Công Doanh

05/07/1989

Quản trị Logistics

QL08

14.

Nguyễn Thị Tuyết Hoa

02/01/1990

Quản trị Logistics

QL08

15.

Phạm Hải Thanh

25/04/1990

Quản trị Logistics

QL08

16.

Trần Vũ Hiệp

05/09/1990

Quản trị Logistics

QL08

17.

Vũ Thị Linh

20/04/1990

Quản trị Logistics

QL08

18.

Nguyễn Văn Tuấn

13/11/1989

Quản trị Logistics

QL08

19.

Đỗ Đăng Kha

06/06/1990

Quản trị Logistics

QL08

20.

Phan Khắc Ngọc

12/09/1990

Quản trị Logistics

QL08

21.

Phan Thị Quỳnh Duyên

10/02/1989

Quản trị Logistics

QL08

22.

Võ Hồ Thúy Hằng

11/07/1989

Quản trị Logistics

QL08

23.

Nguyễn Mai Anh

25/07/1989

Quản trị Logistics

QL08

24.

Nguyễn Nữ Hà Trang

06/10/1989

Quản trị Logistics

QL08

2. Thời gian: trong vòng 3 ngày, từ ngày 11/03/2012 đến 13/03/2012.

3. Khai giảng: vào lúc 08h30, ngày 11/03/2012.

4. Địa điểm: Viện Nghiên cứu và phát triển Logistics Việt Nam, lầu 11, số 39B Tòa nhà Hải Âu, phường 4, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh.

Nơi nhận:

- Website TT;

- Lưu VP.

K/T GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(đã ký)

Nguyễn Văn Bình