THÔNG BÁO V/v Đăng ký tham gia khóa học dành cho sinh viên chuyên ngành Kinh tế vận tải biển, Quản trị Logistic và vận tải đa phương thức, Hàng hải và Máy tàu thủy

rung tâm Quan hệ doanh nghiệp và Hỗ trợ sinh viên thông báo đến sinh viên khóa 2008, 2009 chuyên ngành Kinh tế vận tải biển, Quản trị Logistic và vận tải đa phương thức, Hàng hải và Máy tàu thủy về việc đăng ký tham gia lớp học miễn phí về Vận tải và giao nhận, Hàng hóa nguy hiểm do Liên doanh Tân Cảng - STC huấn luyện như sau

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRUNG TÂM QUAN HỆ DOANH NGHIỆP

VÀ HỖ TRỢ SINH VIÊN

----------

Số: 08/ TB - TT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 03 năm 2012

 

THÔNG BÁO

V/v Đăng ký tham gia khóa học dành cho sinh viên chuyên ngành Kinh tế vận tải biển, Quản trị Logistic và vận tải đa phương thức, Hàng hải và Máy tàu thủy

Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp và Hỗ trợ sinh viên thông báo đến sinh viên khóa 2008, 2009 chuyên ngành Kinh tế vận tải biển, Quản trị Logistic và vận tải đa phương thức, Hàng hải và Máy tàu thủy về việc đăng ký tham gia lớp học miễn phí về Vận tải và giao nhận, Hàng hóa nguy hiểm do Liên doanh Tân Cảng - STC huấn luyện như sau:

1. Điều kiện tiên quyết: kỹ năng đọc tiếng Anh thành thạo

2. Nội dung khóa học:

a. Khóa học vận tải và giao nhận: dành cho sinh viên các ngành Kinh tế vận tải biển, Quản trị Logistics và vận tải đa phương thức. Sinh viên được học các kiến thức về chuỗi vận tải, môi giới và cung cấp dịch vụ, vận tải Logistics, chứng từ hàng hóa, hải quan…

b. Khóa học hàng hóa nguy hiểm: dành cho sinh viên các ngành Hàng hải và máy tàu thủy. Sinh viên được học các kiến thức về nội quy an toàn, an toàn lao động, hướng dẫn xếp và tách hàng, sửa chữa rò rỉ, phòng cháy chữa cháy…

Sau khi kết thúc chương trình học, sinh viên được cấp giấy chứng nhận đã tham gia khóa học của Liên doanh Tân Cảng - STC.

3. Thời gian: Mỗi khóa học trong vòng 05 ngày. Khai giảng 02 khóa về Vận tải và giao nhận, 02 khóa về Hàng hóa nguy hiểm.

Cụ thể:

- Khóa 01: Khai giảng vào ngày 12/03/2012

- Khóa 02: Khai giảng vào ngày 19/03/2012

4. Địa điểm học: Tân Cảng - STC, Cảng Cát Lái, đường Nguyễn Thị Định, quận 2, Tp. Hồ Chí Minh.

5. Chỉ tiêu: 25 sinh viên/ 01 khóa học.

6. Phân bổ ở các khoa như sau: khoa Hàng hải 13 sinh viên/ 01 khóa, khoa Máy tàu thủy 12 sinh viên/ 01 khóa, khoa Kinh tế vận tải 25 sinh viên/ 01 khóa.

7. Lệ phí: sau khi được xét chọn, sinh viên đóng lệ phí tại trung tâm Quan hệ doanh nghiệp và Hỗ trợ sinh viên với mức 50.000đ/1 sinh viên để phục vụ công tác đưa đón học viên.

8. Phương tiện di chuyển: xe Trường sẽ đưa đón học viên suốt khóa học.

9. Hình thức đăng ký: Sinh viên đăng ký cụ thể về nội dung khóa học và ngày khai giảng tại Văn phòng Khoa quản lý sinh viên.

10. Thời gian đăng ký: sinh viên đăng ký trước 11h00, ngày 09/03/2012.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Website TT;

- Lưu VP.

K/T GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(đã ký)

Nguyễn Văn Bình