THÔNG BÁO Kết quả xét học bổng PVFCCo của Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí cho sinh viên năm 2011

Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp và Hỗ trợ sinh viên thông báo đến toàn thể sinh viên đã đăng ký xét chọn học bổng PVFCCo về kết quả xét học bổng PVFCCo của Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí cho sinh viên năm 2011 như sau

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRUNG TÂM QUAN HỆ DOANH NGHIỆP VÀ HỖ TRỢ SINH VIÊN

----------

Số: 09/ TB - TT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 03 năm 2012

 

THÔNG BÁO

Kết quả xét học bổng PVFCCo của Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí cho sinh viên năm 2011

Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp và Hỗ trợ sinh viên thông báo đến toàn thể sinh viên đã đăng ký xét chọn học bổng PVFCCo về kết quả xét học bổng PVFCCo của Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí cho sinh viên năm 2011 như sau:

I. Số lượng và giá trị học bổng

- Học bổng vinh danh: 01 suất, trị giá 20.000.000đ/ 1 suất.

- Học bổng khuyến khích: 100 suất, trị giá 5.000.000đ/ 1 suất.

II. Danh sách sinh viên được nhận học bổng:

Theo danh sách đính kèm thông báo này tại đây.

III. Thời gian và địa điểm trao học bổng:

- Thời gian: Dự kiến Nhà trường cùng Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí sẽ tiến hành trao học bổng cho sinh viên vào cuối tháng 03 năm 2012.

- Địa điểm: trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh.

chương trình trao học bổng sẽ diễn ra ngay tại buổi Lễ, sinh viên vắng mặt không có lý do chính đáng sẽ không được nhận học bổng. Do đó, Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp và Hỗ trợ sinh viên thông báo đến toàn thể sinh viên trong danh sách nhận học bổng theo dõi cập nhật thông tin về thời gian cụ thể của buổi Lễ trao học bổng trên website: www.qhdn.hcmutrans.edu.vn.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Ban quản trị website;

- Lưu VP.

K/T GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(đã ký)

Nguyễn Văn Bình