THÔNG BÁO Về việc Phân chia lớp học Tiếng Nhật miễn phí, khóa 1 năm 2014

Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp và Hỗ trợ sinh viên thông báo đến toàn thể sinh viên đã đăng ký tham gia học tiếng Nhật miễn phí về việc chia lớp học như sau

ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TT QUAN HỆ DOANH NGHIỆP

VÀ HỖ TRỢ SINH VIÊNSố: 08/TB - TT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 03 năm 2014

THÔNG BÁO

Về việc Phân chia lớp học Tiếng Nhật miễn phí, khóa 1 năm 2014Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp và Hỗ trợ sinh viên thông báo đến toàn thể sinh viên đã đăng ký tham gia học tiếng Nhật miễn phí về việc chia lớp học như sau:

1. Số lượng: 02 lớp (lớp 1 và lớp 2)

2. Thời gian và địa điểm học:

- Thời gian: 18h00 - 20h00, thứ 2 và thứ 4 hàng tuần, bắt đầu từ 05/03/2014.

- Địa điểm:

+ Lớp 1: học tại phòng B006

+ Lớp 2: học tại Giảng đường C

Sinh viên theo dõi danh sách lớp tại đây

Mọi chi tiết xin liên hệ văn phòng trung tâm Quan hệ doanh nghiệp và Hỗ trợ sinh viên, trường Đại học Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh, điện thoại: 08 3512 1597.

Nơi nhận:

- Website TT;

- Lưu VPTT.

KT/GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(đã ký)

Nguyễn Văn Bình