THÔNG BÁO Về việc tuyển dụng nhân sự của Công ty Cổ phần Ô tô Sài Gòn Cửu Long

Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp và Hỗ trợ sinh viên thông báo về việc tuyển dụng nhân sự của Công ty Cổ phần Ô tô Sài Gòn Cửu Long như sau

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRUNG TÂM QUAN HỆ DOANH NGHIỆP

VÀ HỖ TRỢ SINH VIÊN
Số: 20/TB - TT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 08 năm 2014

THÔNG BÁO

Về việc tuyển dụng nhân sự của Công ty Cổ phần Ô tô Sài Gòn Cửu Long

 

Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp và Hỗ trợ sinh viên thông báo về việc tuyển dụng nhân sự của Công ty Cổ phần Ô tô Sài Gòn Cửu Long như sau:

1. Thông tin chi tiết về Vị trí tuyển dụng, Số lượng, Yêu cầu, Mô tả công việc: xem tại đây.

2. Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ:

- Thời gian: từ ngày ra thông báo đến 30/09/2014.

- Địa điểm: Công ty TNHH TMDV Sài Gòn (Yamaha Sài Gòn)

164-166C đường 3/2, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

Liên hệ:Ms. Thúy Duy, Điện thoại: 0710.3780164

Ghi chú: Việc phỏng vấn được thực hiện song song với thời gian nhận hồ sơ.

Chỉ mời phỏng vấn những hồ sơ đạt yêu cầu.

Công ty không hoàn trả lại các hồ sơ không phù hợp

Trân trọng./.

Nơi nhận :

- Website trung tâm;

- Lưu VPTT.

K/T GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(đã ký)

Nguyễn Văn Bình