THÔNG BÁO V/v Tổ chức giới thiệu Giải thưởng Honda dành cho Kỹ sư và Nhà khoa học trẻ Việt Nam (Honda Y-E-S Award) năm 2015

Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp và Hỗ trợ sinh viên thông báo đến sinh viên toàn Trường về việc Tổ chức giới thiệu Giải thưởng này như sau

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRUNG TÂM QUAN HỆ DOANH NGHIỆP

VÀ HỖ TRỢ SINH VIÊN

Số: 04/TB - TT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 04 năm 2015

THÔNG BÁO

V/v Tổ chức giới thiệu Giải thưởng Honda dành cho Kỹ sư và Nhà khoa học trẻ

Việt Nam (Honda Y-E-S Award) năm 2015Nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, khả năng tự nghiên cứu khoa học, sáng tạo của sinh viên để ứng dụng các kiến thức vào thực tế; căn cứ vào nội dung trao đổi, thống nhất giữa Ban Giám hiệu Nhà trường và đại diện Văn phòng Quản lý giải thưởng - Công ty Honda Việt Nam; thực hiện thông báo số 216/TB-ĐHGTVT ngày 07 tháng 4 năm 2015 của Hiệu trưởng Nhà trường về việc tham gia Giải thưởng Honda dành cho kỹ sư và nhà khoa học trẻ Việt Nam năm 2015, Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp và Hỗ trợ sinh viên thông báo đến sinh viên toàn Trường về việc Tổ chức giới thiệu Giải thưởng này như sau:

1. Thời gian: 08h00, ngày 21 tháng 4 năm 2015.

2. Địa điểm: Phòng Hội thảo E001.

3. Đối tượng và tiêu chuẩn tham gia:

a. Đối tượng: Sinh viên khóa 2011, 2012 hoặc vừa tốt nghiệp trong năm 2015 thuộc các khoa: Điện - ĐTVT, Công nghệ thông tin, Kinh tế vận tải, Công trình giao thông, Kỹ thuật xây dựng, Cơ khí.

b. Tiêu chuẩn:

Sinh viên đáp ứng 1 trong 4 điều kiện sau (tính đến tháng 4/2015):

- Sinh viên có điểm trung bình tích lũy từ 3.2 trở lên;

- Sinh viên đạt giải (từ Giải Ba trở lên) trong phong trào nghiên cứu khoa học cấp trường;

- Sinh viên đã từng đạt giải trong các kỳ thi Olympic quốc gia trong những năm học Đại học;

- Sinh viên đã từng đạt giải VIFOTECH.

4. Hình thức đăng ký:

Sinh viên đủ tiêu chuẩn tham gia đăng ký trực tiếp tại văn phòng Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp và Hỗ trợ sinh viên (cô Huỳnh Thanh Tuyết).

Hạn chót đăng ký: 16h30 ngày 17 tháng 4 năm 2015.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Website TT;

- Lưu VPTT.

KT/GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(đã ký)

Nguyễn Văn Bình