THÔNG BÁO Về việc tuyển dụng nhân sự của Công ty Amaris

Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp và Hỗ trợ sinh viên thông báo về việc tuyển dụng Công ty Amaris như sau

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRUNG TÂM QUAN HỆ DOANH NGHIỆP

VÀ HỖ TRỢ SINH VIÊN
Số: 08/TB - TT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 05 năm 2015

THÔNG BÁO

Về việc tuyển dụng nhân sự của Công ty Amaris

Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp và Hỗ trợ sinh viên thông báo về việc tuyển dụng Công ty Amaris như sau:

1. Vị trí tuyển dụng:

Lập trình viên C# .Net developer cho bộ phận IT nội bộ.

2. Mô tả công việc:

- Lập trình theo dự án hệ thống thông tin cho nội bộ công ty.

- Toàn thời gian cố định (9:00 – 18:00, từ thứ 2 đến thứ 6), 1 năm có 14 ngày phép

- Lương khởi điểm (gross): 350 – 500 USD.

- Chế độ bảo hiểm và các chế độ ưu đãi khác theo luật Lao động Việt Nam.

- Chi tiết cụ thể sẽ thảo luận trong buổi phỏng vấn.

3. Yêu cầu:

- Sinh viên mới tốt nghiệp hoặc dưới 1 năm kinh nghiệm về C#/ ASP.Net MVC và database (SQL Server 2008)

- Tiếng Anh tốt (có thể giao tiếp với cấp trên và đồng nghiệp người nước ngoài)

4. Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ:

- Thời gian: từ ngày ra thông báo đến 05/06/2015.

- Địa điểm: Ứng viên quan tâm gửi bản Curriculum Vitae (tiếng Anh) mới nhất về email:qluong@amaris.com.

Điện thoại: 0128 460 8335 (Ms Quỳnh).

Trân trọng./.

Nơi nhận :

- Website trung tâm;

- Lưu VPTT.

K/T GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(đã ký)

Nguyễn Văn Bình