THÔNG BÁO V/v xét chọn và cấp học bổng PTSC năm 2015 cho cán bộ, giảng viên và sinh viên

Để tổ chức xét chọn và trao học bổng tài trợ của Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam - PTSC cho cán bộ, giảng viên và sinh viên hệ chính quy năm học 2014 - 2015, Nhà trường thông báo đến các đơn vị liên quan và sinh viên như sau

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI

TP HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 419/TB-ĐHGTVT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 6 năm 2015

THÔNG BÁO

V/v xét chọn và cấp học bổng PTSC năm 2015 cho cán bộ,

giảng viên và sinh viên

Để tổ chức xét chọn và trao học bổng tài trợ của Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam - PTSC cho cán bộ, giảng viên và sinh viên hệ chính quy năm học 2014 - 2015, Nhà trường thông báo đến các đơn vị liên quan và sinh viên như sau:

I. Đối tượng nhận học bổng:

- Cán bộ, giảng viên và công nhân viên thuộc trường Đại học Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh có hoàn cảnh khó khăn đang thực hiện Nghiên cứu sinh và theo học Thạc sĩ (không thuộc diện được tài trợ 100% từ các nguồn ngân sách) và đang trực tiếp giảng dạy, công tác tại Trường.

- Sinh viên hệ chính quy (đại học, cao đẳng) thuộc trường Đại học Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh có thành tích học tập xuất sắc, có tinh thần vượt khó trong học tập.

- Chưa nhận học bổng tài trợ từ Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam - PTSC.

- Ưu tiên những sinh viên chưa nhận học bổng tài trợ ngoài ngân sách năm học 2014 - 2015.

II. Các loại học bổng và tiêu chuẩn xét:

1. ĐỐI VỚI CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN VÀ CÔNG NHÂN VIÊN:

a. Học bổng Nghiên cứu sinh:

- Đối tượng thuộc diện biên chế:

+ Giá trị học bổng: 10.000.000VNĐ/01 suất

- Đối tượng thuộc diện hợp đồng:

+ Giá trị học bổng: 5.000.000VNĐ/01 suất

b. Học bổng Cao học:

- Đối tượng thuộc diện biên chế:

+ Giá trị học bổng: 5.000.000VNĐ/01 suất

- Đối tượng thuộc diện hợp đồng:

+ Giá trị học bổng: 3.000.000VNĐ/01 suất

2. ĐỐI VỚI SINH VIÊN:

a. Học bổng Vinh danh:

- Đối tượng: Áp dụng cho sinh viên khóa 2011, 2012.

- Về học tập: Điểm trung bình tích lũy từ 3.60 trở lên tại thời điểm hết học kỳ 1 năm học 2014 - 2015.

- Rèn luyện: Kết quả phân loại rèn luyện đạt từ 80 điểm trở lên.

- Giá trị: 5.000.000VNĐ/1 suất (trong đó 4.000.000đ tiền mặt + phiếu học tại các Trung tâm, Viện thuộc trường trị giá 1.000.000đ)

- Số lượng: 03 suất.

b. Học bổng Đặc biệt:

- Đối tượng: Áp dụng cho sinh viên tất cả các khóa có thành tích đặc biệt trong phong trào sinh viên như nghiên cứu khoa học, thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ…

- Giá trị: 2.000.000VNĐ/1 suất (trong đó 1.500.000đ tiền mặt + phiếu học tại các Trung tâm, Viện thuộc trường trị giá 500.000đ)

- Số lượng 15 suất.

c. Học bổng Đồng hành:

- Đối tượng: Áp dụng cho sinh viên tất cả các khóa.

- Về học tập: Điểm trung bình tích lũy từ 2.50 trở lên tại thời điểm hết học kỳ 1 năm học 2014 - 2015.

- Rèn luyện: Kết quả phân loại rèn luyện đạt từ 70 điểm trở lên.

- Gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

- Ưu tiên những sinh viên có nhiều đóng góp trong các hoạt động xã hội như: hiến máu nhân đạo, thứ bảy tình nguyện, mùa hè xanh…

- Giá trị: 2.000.000VNĐ/1 suất (trong đó 1.500.000đ tiền mặt + phiếu học tại các Trung tâm, Viện thuộc trường trị giá 500.000đ)

- Số lượng: 171 suất, được chia cụ thể theo các Khoa như sau:

Khoa

Số lượng học bổng

Khoa

Số lượng học bổng

Công trình giao thông

21

Hàng hải

17

Cơ khí

19

Kỹ thuật tàu thủy

19

CNTT

17

Điện - ĐTVT

21

Máy tàu thủy

17

Kinh tế vận tải

21

Kỹ thuật xây dựng

19

 

 

III. Thủ tục đăng ký:

1. ĐỐI VỚI CÁC ĐƠN VỊ, CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN, CÔNG NHÂN VIÊN:

- Căn cứ nội dung thông báo của Nhà trường, cán bộ, giảng viên và công nhân viên đăng ký xét chọn học bổng, có xác nhận của thủ trưởng đơn vị (làm đăng ký theo mẫu) và nộp về bộ phận Nhân sự - Chính sách (cô Bình, phòng TC-HC) trước 16h30 ngày 10 tháng 7 năm 2015.

2. ĐỐI VỚI SINH VIÊN:

- Sinh viên làm hồ sơ xin học bổng, gồm có:

+ Đơn xin nhận học bổng (download tại đây)

+ Bảng điểm (có đóng dấu của Nhà trường)

+ Giấy tờ xác minh về hoàn cảnh khó khăn (áp dụng đối với sinh viên đăng ký học bổng đồng hành)

+ Các giấy tờ ưu tiên khác nếu có (thẻ hiến máu, giấy chứng nhận Mùa hè xanh…)

- Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ:

+ Thời gian: trước 16h30 ngày 10 tháng 7 năm 2015.

+ Địa điểm: Văn phòng Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp và Hỗ trợ sinh viên.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Hiệu trưởng (để b/c);

- Các Khoa QLSV;

- VP BGH (Website);

- Lưu TCHC.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

PGS.TS. Nguyễn Bá Hoàng