Học bổng Quang Trung dành cho sinh viên Tỉnh Bình Định

Học bổng Quang Trung dành cho sinh viên Tỉnh Bình Định

Học bổng Quang Trung dành cho sinh viên Tỉnh Bình Định

Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp và Hỗ trợ sinh viên nhận được thông báo của quỹ 

học bổng Quang Trung dành cho sinh viên quê Bình Định đang học tại Trường như sau:

1. Sinh viên có thành tích học tập năm học 2014-2015 đạt từ loại Giỏi trở lên

Hồ sơ: Sinh viên chỉ cần gửi bảng điểm năm học 2014-2015 về Trung tâm Quan hệ 

doanh nghiệp và Hỗ trợ sinh viên

2. Sinh viên gặp hoạn nạn, nhà nghèo, có nguy cơ bỏ học

Hồ sơ:

- Bảng điểm năm học 2014-2015 (không nhất thiết phải đạt loại Giỏi)