THÔNG BÁO Về học bổng Đạm Phú Mỹ của Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí cho sinh viên năm học 2015 - 2016

Trường Đại học Giao thông vận tải thông báo về học bổng Đạm Phú Mỹ của Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo) cho sinh viên năm học 2015 - 2016 như sau

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Số: 814/TB - ĐHGTVT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 11 năm 2015

 

THÔNG BÁO

Về học bổng Đạm Phú Mỹ của Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí

cho sinh viên năm học 2015 - 2016

Trường Đại học Giao thông vận tải thông báo về học bổng Đạm Phú Mỹ của Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo) cho sinh viên năm học 2015 - 2016 như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG:

- Sinh viên hệ Đại học, Cao đẳng chính quy đang theo học tại trường Đại học Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh.

- Chưa nhận học bổng PVFCCo năm học 2014 - 2015.

- Chưa nhận học bổng trong năm học 2015 - 2016.

II. TIÊU CHUẨN:

1. Đối với Học bổng Vinh Danh:

a. Tiêu chuẩn bắt buộc và đáp ứng đồng thời:

- sinh viên năm cuối có điểm tích lũy từ 3.2 trở lên tính đến thời điểm xét học bổng.

- Có tư cách đạo đức tốt (Điểm rèn luyện từ 80 trở lên).

b. Tiêu chuẩn ưu tiên: Ưu tiên sinh viên có một trong những điều kiện sau:

- Có đề tài NCKH đạt giải hoặc được công bố trên tạp chí khoa học trong nước hoặc quốc tế;

- Đạt giải ba trở lên trong các kỳ thi quốc gia hoặc quốc tế;

- Đang thực hiện đề tài nghiên cứu theo yêu cầu của PVFCCo;

- Gia đình có hoàn cảnh khó khăn (có xác nhận của địa phương).

2. Đối với học bổng Khuyến Khích

a. Tiêu chuẩn bắt buộc và đáp ứng đồng thời:

- sinh viên năm thứ 2 trở lên, có điểm tích lũy từ 2.5 trở lên tính đến thời điểm xét học bổng.

- Có hoàn cảnh gia đình khó khăn (có xác nhận của địa phương).

- Có tư cách đạo đức tốt (Điểm rèn luyện từ 70 trở lên).

b. Các tiêu chuẩn ưu tiên: Ưu tiên sinh viên có một trong những điều kiện sau:

- Thuộc gia đình nông dân;

- Có đề tài NCKH đạt giải hoặc được công bố trên tạp chí khoa học trong nước hoặc quốc tế;

- Đạt giải ba trở lên trong các kỳ thi quốc gia hoặc quốc tế;

- Đang thực hiện đề tài nghiên cứu theo yêu cầu của PVFCCo.

III.SỐ LƯỢNG, GIÁ TRỊ HỌC BỔNG:

1. Đối với học bổng Vinh Danh: 01 suất, 20 triệu đồng/suất.

2. Đối với học bổng Khuyến Khích: 25 suất, 5 triệu đồng/suất.

IV. HỒ SƠ THAM GIA GỒM:

1. Đơn đăng ký học bổng Đạm Phú Mỹ (download tại đây)

2. Sơ yếu lý lịch có xác nhận của chính quyền địa phương (có dán ảnh)

3. Bảng điểm về kết quả học tập, có xác nhận của Nhà trường

4. Bảng sao CMND

5. Thông tin số tài khoản của sinh viên (số tài khoản, ngân hàng, chi nhánh)

6. Giấy xác nhận gia đình nông dân của địa phương năm 2015 (nếu có)

7. Giấy chứng nhận đạt giải các kỳ thi quốc gia, quốc tế (nếu có)

8. Giấy chứng nhận đạt giải nghiên cứu khoa học (nếu có)

9. Bản photo bài báo được đăng trên các tạp chí khoa học (nếu có)

10. Tóm tắt đề tài nghiên cứu đạt giải hoặc được đăng báo (nếu có)

11. Giấy chứng nhận gia đình hộ nghèo, cận nghèo, khó khăn (nếu có)

V. THỜI GIAN NHẬN HỒ SƠ:

Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 24 tháng 11 năm 2015, tại văn phòng Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp và Hỗ trợ sinh viên Trường.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Tổ thư ký BGH (Website);

- Lưu VT.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

PGS.TS. Nguyễn Bá Hoàng