Tổ chức Hội thảo Mind Map - Bản đồ tư duy

tổ chức Hội thảo Mind Map - Bản đồ tư duy

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRUNG TÂM QUAN HỆ DOANH NGHIỆP VÀ HỖ

TRỢ SINH VIÊN

--------

Số: 20/ TB - TT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
         Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 05 năm 2009

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức Hội thảo Mind Map - Bản đồ tư duy

Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp và hỗ trợ sinh viên phối hợp với Trung tâm đào tạo lập trình viên quốc tế tổ chức Hội thảo với chủ đề Mind Map - Bản dồ tư duy, Trung tâm thông báo đến toàn thể các bạn sinh viên về Hội thảo như sau:

1. Nội dung Hội thảo Mind Map - Bản đồ tư duy.

- Nghĩ và làm việc thông minh hơn.

- Biết cách tổ chức những suy nghĩ và ý tưởng của bạn.

- Học nhanh hơn và cải thiện trí nhớ.

- Tiết kiệm thời gian.

2. Thời gian tổ chức Hội thảo: Từ 09h đến 11h ngày 06/5/2009 (Thứ Tư)

3. Địa điểm: Phòng Hội thảo E001 - Cơ sở chính

Trong Hội thảo sẽ tiến hành kiểm tra Bản đồ tư duy và trao 03 suất học bổng trị giá 300 USD/01 suất dành cho các sinh viên suất sắc nhất. Vậy trung tâm xin thông báo đến toàn thể các bạn sinh viên để biết và tham dự Hội thảo.

Mọi chi tiết liên hệ Trung tâm hỗ trợ sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp, số điện thoại: 083.5121597 

Nơi nhận:

- Các lớp;

- Ban quản trị website;

- Lưu VPTT.

K/T GIÁM ĐỐC

Phó Giám Đốc


(đã ký)

 

 

Nguyễn Văn Bình