Phát hành thẻ ATM Ngân hàng Công thương Việt Nam - VietinBank

phát hành thẻ ATM Ngân hàng Công thương Việt Nam - VietinBank

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRUNG TÂM QUAN HỆ DOANH NGHIỆP VÀ HỖ TRỢ SINH VIÊN

--------

Số:34/TB - TT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
         Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 10 năm 2009

THÔNG BÁO

Về việc phát hành thẻ ATM

Ngân hàng Công thương Việt Nam - VietinBank

Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp và hỗ trợ sinh viên phối hợp với Ngân hàng Công thương Việt Nam - Chi nhánh 7 tiến hành phát hành thẻ ATM cho sinh viên, Trung tâm thông báo về chương trình này như sau:

1. Hình thức chương trình: Hỗ trợ sinh viên Phát hành thẻ ATM của Ngân hàng Ngân hàng Công thương Việt Nam - ViettinBank

2. Đối tượng: Áp dụng đối với sinh viên Trường Đại học GTVT Tp Hồ Chí Minh.

3. Hồ sơ tham gia:

- Giấy đăng ký phát hành thẻ (theo mẫu nhận tại Văn phòng Trung tâm).

- 01 bản phô tô giấy chứng minh nhân dân (không cần công chứng).

- 5.000đ lệ phí tham gia.

4. Cách thức tham gia:

Sinh viên có nhu cầu tham gia nhận mẫu hồ sơ theo một trong hai hình thức sau:

- Nhận hồ sơ và nộp trực tiếp tại Văn phòng Trung tâm QHDN và HTSV.

- Nhận hồ sơ và nộp cho lớp trưởng (lớp trưởng sẽ chuyển phần đăng ký của các bạn sinh viên tới văn phòng Trung tâm).

- Sau 03 tuần kể từ khi nộp hồ sơ, sinh viên nhận thẻ tại Văn phòng Trung tâm QHDN và HTSV (nếu nộp đăng ký tại văn phòng trung tâm) hoặc nhận từ lớp trưởng (nếu nộp đăng ký cho lớp trưởng).

5. Thời gian của chương trình: Chương trình kéo dài đến hết ngày 15/11/2009

Mọi thắc mắc các bạn vui lòng liên hệ văn phòng trung tâm Quan hệ doanh nghiệp và Hỗ trợ sinh viên, số điện thoại: 08. 3512.1597.

 

Nơi nhận:

- Các lớp;

- Ban quản trị Website;

- Lưu VPTT.

KT/GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC


(đã ký)


Nguyễn Văn Bình